Fra stigma til sted

I samarbejde med Projekt UDENFOR og Den Trygge Kommune arbejder Gemeinschaft på et projekt, der ønsker at modvirke den negative tendens i dagens bybillede, hvor der sker en større og større stigmatisering af SUB-områderne. Dette ønske falder i tråd med de stigende henvendelser som Boligminister Carsten Hansen får, hvor kommunalpolitikere kritiserer den negative offentlige formidling af SUB-områderne – eller ’ghettoerne’ som de også kaldes.

SUB-områder bliver karakteriseret ved høje kriminalitetsrater, højere sygdomsrater, lavere uddannelsesniveauer, arbejdsløshed, mennesker med diverse sociale og psykiske problemstillinger, en stor repræsentation af etniske minoriteter og kulturelle problemstillinger samt arkitektonisk og byrumsmæssigt henfald. Der er i alt udpeget 33 af disse på landsbasis med et samlet beboerantal på godt 65.000 mennesker. Denne negative formidling er med til at forstærke andre borgeres modlyst mod områderne.

Til at opnå målet om afstigmatisering benyttes et nyt tag på ’byvandringer’. Byvandringer er i den senere tid blevet et populært fænomen i både skandinaviske og danske byer. Der er en stigende interesse for at ville vide mere om det sted, man bor, hvad der sker uden for døren og i ens lokalområde.

Via byvandringer i belastede boligområder forsøges et stigmatiseret område omgjort til et sted, som man kan forholde sig til på en meningsfuld måde. Dette gøres ved at lade udvalgte beboere i SUB-områder være rundvisere ved byvandringer i deres lokalmiljø, hvor området og hverdagslivet fremvises. Ønsket er at give deltagerne i byvandringen et mere nuanceret og nært forhold til området, herunder dets sociale og kulturelle forhold og de mennesker der bor der. Det vil blandt andet fjerne nogle af de utryghedsskabende fordomme, der er forbundet med SUB-områderne.

Samtidig vil projektet bruge SUB-områdets beboere som ressourcepersoner. De får som rundvisere lov at opleve en øget kontrol over eget liv og lokalområde ved selv at skulle præsentere området frem for jævnligt at skulle se området præsenteret med negative historier i pressen. På den måde vil pilotprojektet nyttiggøre de ressourcer SUB-områdernes beboere har som en brugbar modvægt til den fremherskende problematisering.

Projektet er støttet af Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere

DEN TRYGGE KOMMUNE © 2010 | Disclaimer